دکتر محمدتقی حلی ساز

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترو مایو گرافی
87

مقالات علمی چاپ شده

12

کتاب های چاپ شده

1

برگزیده جشنواره علمی رازی